آگهی مناقصه احداث شهربازی سرپوشیده شهرداری شهر خارگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه احداث شهربازی سرپوشیده شهرداری شهر خارگ با مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در زمان مقرر اقدام نمایند بدیهی است این شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 • موضوع مناقصه: احداث شهربازی سرپوشیده شهرداری شهر خارگ
 • محل اجرای پروژه : جزیره خارگ
 • مدت زمان اجرای پروژه: ۱۸ ماه شمسی
 • برآورد اولیه : ۲۸/۴۴۸/۴۵۳/۴۸۶ ریال بصورت سر جمع و  بر اساس فهرست بهاء سال ۱۳۹۸
 • محل اعتبار : از محل اعتبارات داخلی شهرداری شهر خارگ
 • نظارت : دفتر فنی شهرداری خارگ
 • رشته و پایه پیمانکار: پیمانکار می بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکار حداقل پایه ۵ رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری باشد.
 • مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می توانند از تاریخ یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸  لغایت دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۶ جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به واحد عمران این شهرداری مراجعه نمایند.اسناد مناقصه به نماینده قانونی مناقصه گر با ارائه معرفی نامه از شرکت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.
 • مهلت، محل تحویل و تاریخ گشایش اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تکمیل مدارک و اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۸ مهلت دارند اسناد مربوطه را در پاکات لاک و مهر شده به دبیرخانه این شهرداری تحویل داده و رسید آن را دریافت نمایند و تاریخ بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ می باشد.
 • نشانی دستگاه مناقصه گر: استان بوشهر – جزیره خارگ – خیابان بوستان معلم – ساختمان شهرداری واحد عمران و تلفن: ۰۷۷۳۳۸۲۲۴۰۰ و ۰۷۷۳۳۸۲۵۳۸۰ و آدرس اینترنتی: khark.ir
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار خواهد بود.
 • نوبت اول : ۱۳۹۸/۷/۲۸
 • نوبت دوم: ۱۳۹۸/۸/۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.