کتاب “نگاهی به حقوق شهروندی”

[su_button url=”http://khark.ir/wp-content/uploads/2019/05/hoghoogh_sharvandi.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#ef362d” size=”10″ wide=”no” center=”yes” radius=”round” icon=”icon: file-text-o”]دانلود[/su_button]

کتاب “صد و چند نکته شهروندی”

[su_button url=”http://khark.ir/wp-content/uploads/2019/05/100chand.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#ef338d” size=”10″ wide=”no” center=”yes” radius=”round” icon=”icon: file-text-o”]دانلود[/su_button]

 

کتاب “فرهنگ آپارتمان نشینی و برخورد با همسایه”

[su_button url=”http://khark.ir/wp-content/uploads/2019/05/Aparteman.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#ef362d” size=”10″ wide=”no” center=”yes” radius=”round” icon=”icon: file-text-o”]دانلود[/su_button]

کتاب “کتاب اخلاق همسایه داری و آپارتمان نشینی”

[su_button url=”http://khark.ir/wp-content/uploads/2019/05/akhlagh-hamsayedari-apartman.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#4f325d” size=”10″ wide=”no” center=”yes” radius=”round” icon=”icon: file-text-o”]دانلود[/su_button]

کتاب “سبک زندگی و فرهنگ آپارتمان نشینی”

[su_button url=”http://khark.ir/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C” target=”blank” style=”flat” background=”#432689″ size=”10″ wide=”no” center=”yes” radius=”round” icon=”icon: file-text-o”]مطالعه[/su_button]

کتاب “تعامل جهانی شدن شهروندی و دین”

[su_button url=”http://khark.ir/wp-content/uploads/2019/05/shahrodin.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#e03490″ size=”10″ wide=”no” center=”yes” radius=”round” icon=”icon: file-text-o”]دانلود[/su_button]

کتاب “آشنایی با طرحهای توسعه شهری ساختاری-راهبردی

[su_button url=”http://khark.ir/wp-content/uploads/2019/05/tarhtoseh.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#56886d” size=”10″ wide=”no” center=”yes” radius=”round” icon=”icon: file-text-o”]دانلود[/su_button]