آگهی مناقصه عمومی پروژه پارک آبی تفریحی شهرداری خارگ

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ : شهرداری خارگ در نظر دارد از محل اعتبارات استانی و همچنین اعتبارات جاری شهرداری  اجرای پروژه احداث پارک آبی تفریحی شهر خارگ به شرح جدول  ذیل را بر اساس مفاد اسناد این مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت و رتبه معتبر واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در زمان مقرر اقدام نمایند .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱ سال ۱۳۹۹

  • مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می توانند از تاریخ  شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۰  لغایت شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به واحد عمران این شهرداری مراجعه نمایند.
    اسناد مناقصه به نماینده قانونی مناقصه گر با ارائه معرفی نامه از شرکت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.
    مهلت، محل تحویل و تاریخ گشایش اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تکمیل مدارک و اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ مهلت دارند اسناد مربوطه را در پاکات لاک و مهر شده به دبیرخانه این شهرداری تحویل داده ، رسید آن را دریافت نمایند و تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۰  صبح روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ می باشد.
  • نشانی دستگاه مناقصه گر: استان بوشهر جزیره خارگ خیابان بوستان معلم ساختمان شهرداری واحد عمران
  • تلفن: ۰۷۷۳۳۸۲۲۴۰۰ و ۰۷۷۳۳۸۲۵۳۸۰
  • آدرس اینترنتی: WWW.KHARK.IR
  • هزینه چاپ آگهی  ها به عهده برنده مناقصه می باشد.شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.