پنج‌شنبه, 2 اسفند 1397
عنوان : آگهی مزایده ساختمان كافی شاپ پارك خطی
کد خبر : ۳۰۴۶
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ 
ساعت : ۱۳:۵۷:۵۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

                                 

 

 

 

 

 

آگهي مزايده


(نوبت دوم مورخ 96/9/18)

 

 

شهرداری خارگ در نظر دارد یک واحد تجاری واقع در پارک خطی (ساختمان کافی شاپ) را از طریق مزایده کتبی در قالب اجاره به مدت يکسال به بخش خصوصي واگذار نمايد .

 1. متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده مبلغ 2/000/000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003511007 بنام شهرداری خارگ نزد بانک ملی واریز و فیش آنرا ضمیمه اوراق مزایده در پاکت تحویل نمایند.
 2. هر گونه پیشنهاد بدون فیش واریزی نقدی بررسی نخواهد شد.
 3. سپرده نفر اول ، دوم و سوم تا تعیین برنده قطعی نگهداری می شود.
 4. در صورت انصراف نفرات برنده اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برنده می بایست جهت تضمین حسن انجام تعهدات معادل ده درصد مبلغ پیشنهادی سالانه ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد و یا چک تضمین شده بانکی به شهرداری تسلیم نماید.
 6. کلیه قوانین و مقررات حاکم بر مزایده تابع آئین نامه مالی شهرداری ها بوده و شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهاد ها مختار است.
 7. مبلغ پیشنهادی ماهیانه  مبلغ  2/600/000 ریال می باشد.
 8. متقاضیان می توانند جهت بازدید از واحد تجاری مذکور تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  96/9/27  به امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.
 9. متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  96/9/27  تحویل و رسید دریافت نمایند.
 10. پیشنهادات رسیده که مبهم، مخدوش، مشروط و یا فاقد سپرده باشند و یا همچنین پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 11. پاکت پیشنهادات در تاریخ 96/9/28  روز سه شنبه در محل شهرداری خارگ بازگشایی خواهد شد.
 12. تاریخ عرضه اوراق مزایده روز دوشنبه مورخ 96/9/13 خواهد بود.
 13. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33822400 و 33823400 تماس حاصل نمایند.

شهرداری خارگ

 

 

* نسخه pdf آگهی در قسمت فایل الحاقی ، جهت دانلود قرار گرفت

 بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0