شهردار

شهردار خارگ

عبدالحمید صفایی ؛ شهردار خارگ